Yang Liu, Keturah Bethel, Manjot Singh, Junru Zhang, Rana Ashkar, Eric M. Davis, Blake N. Johnson